Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 17 Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

90 phút 5 câu 66 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):