RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 19 tr 16 sách GK Toán 9 Tập 2

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức \(x - a\) khi và chỉ khi \(P(a) = 0\)

Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho \(x + 1\) và  \(x - 3\): \(P(x) = mx^3+(m-2)x^2-(3n-5)x-4n\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

Áp dụng tính chia hết của đa thức, ta nhận thấy rằng, đa thức này nhận nghiệm \(x=-1;x=3\) nên với bài 19 này, ta thế nghiệm vào rồi giải hệ phương trình để tìm ra các tham số m và n.

\(P(x)\) chia hết cho \(x+1\) nên:

\(P(-1)=-m+m-2+3n-5-4n=0\)

\(P(x)\) chia hết cho \(x-3\) nên:

\(P(3)=27m+9m-18-9n+15-4n=0\)

Từ các điều trên, ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix} -n=7\\ 36m-13n=3 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} n=-7\\ 36m-13.(-7)=3 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} n=-7\\ m=-\frac{22}{9} \end{matrix}\right.\)

Vậy các tham số cần tìm là: \(m=-\frac{22}{9}\) và \(n=-7\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Kim Ngan

  help me!!!!!!

  giải hpt sau bằng phương pháp rút thế

  \(\left\{{}\begin{matrix}-20y^3-3y^2+3xy+x-y=0\\x^2+y^2-3y=1\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Nguyên

  giải hpt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+2y=3\\\sqrt{\dfrac{x+2}{2x+1}}-2\sqrt{\dfrac{7-4x}{5-2y}}=1\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Giải hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x^3-9y^3=\left(x-y\right)\left(2xy+3\right)\\x^2+y^2 =xy+3\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Giải HPT: \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+1\right)\left(y-1\right)=2\\\left(x-3\right)\left(y+1\right)=-6\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=2+3xy\\x^2+y^2=4\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho phương trình: \(5x^2+2mx-2m+15=0\)

  a) Tìm m để phương trình có nghiệm kép?

  b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1. Cho 3 số thực a,b,c là 3 số thực dương.CMR:

  \(\dfrac{a^3}{a^2+b^2}+\dfrac{b^3}{b^2+c^2}+\dfrac{c^3}{c^2+a^2}\ge\dfrac{a+b+c}{2}\)

  2.Giải hpt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}3x^2+xz-yz+y^2=2\\y^2+xy-yz+x^2=0\\x^2-xy-yz-z^2=2\end{matrix}\right.\)

  Ai giải giúp mik với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 3.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Giải hệ phương trình :

                               \(\left\{{}\begin{matrix}2x-y=5\\\left(x+y+2\right)\left(x+2y-5\right)=0\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{4}{5}\\\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{5}\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{15}{x}-\dfrac{7}{y}=9\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}=35\end{matrix}\right.\)

  c) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{1}{x-y}=\dfrac{5}{8}\\\dfrac{1}{x+y}-\dfrac{1}{x-y}=-\dfrac{3}{8}\end{matrix}\right.\)

  d) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{4}{2x-2y}+\dfrac{5}{3x+y}=-2\\\dfrac{3}{3x+y}-\dfrac{5}{2x-3y}=21\end{matrix}\right.\)

  e) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{7}{x-y+2}-\dfrac{5}{x+y-1}=4,5\\\dfrac{3}{x-y+2}+\dfrac{2}{x+y-1}=4\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Giải các hệ phương trình :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-3\right)\left(2y+5\right)=\left(2x+7\right)\left(y-1\right)\\\left(4x+1\right)\left(3y-6\right)=\left(6x-1\right)\left(2y+3\right)\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+y\right)\left(x-1\right)=\left(x-y\right)\left(x+1\right)\left(2xy\right)\\\left(y-x\right)\left(y+1\right)=\left(y+x\right)\left(y-2\right)-2xy\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Tìm giao điểm của hai đường thẳng :

  a) \(\left(d_1\right):5x-2y=c,\left(d_2\right):x+by=2\), biết rằng \(\left(d_1\right)\) đi qua điểm \(A\left(5;-1\right)\) và \(\left(d_2\right)\) đi qua điểm \(B\left(-7;3\right)\)

  b)  \(\left(d_1\right):ax+2y=-3,\left(d_2\right):3x-by=5\), biết rằng \(\left(d_1\right)\) đi qua điểm \(M\left(3;9\right)\) và \(\left(d_2\right)\) đi qua điểm \(N\left(-1;2\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Tìm giá trị của m :

  a) Để hai đường thẳng \(\left(d_1\right):5x-2y=3,\left(d_2\right):x+y=m\) cắt nhau tại một điểm trên trục Oy. Vẽ hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng tọa đọp

  b) Để hai đường thẳng \(\left(d_1\right):mx+3y=10,\left(d_2\right):x-2y=4\) cắt nhau tại một điểm trên trục Ox. Vẽ hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng tọa độ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 17 (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Giải các hệ phương trình :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}1,7x-2y=3,8\\2,1x+5y=0,4\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(\sqrt{5}+2\right)x+y=3-\sqrt{5}\\-x+2y=6-2\sqrt{5}\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}4x+5y=3\\x-3y=5\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}7x-2y=1\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

  c) \(\left\{{}\begin{matrix}1,3x+4,2y=12\\0,5x+2,5y=5,5\end{matrix}\right.\)

  d) \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{5}x-y=\sqrt{5}\left(\sqrt{3}-1\right)\\2\sqrt{3}x+3\sqrt{5}y=21\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  1)ghpt \(\left\{{}\begin{matrix}x+y-2z-5t=2013\\z^2-10zt+25t^2=0\\x^2+5y^2+4z^2-4xy-4zy=0\end{matrix}\right.\)

  b)\(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=3\\x^{-1}+y^{-1}+z^{-1}=\dfrac{1}{3}\\x^2+y^2+z^2=17\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  cmr : cho pt ax2 + bx + c = 0 (a , c khác 0 ) có nghiệm x1 >0 và nghiệm còn lại âm

  cmr : cho pt cx2 + bx + a =0 có nghiệm x2 >0 và x1 + x2 + x1x2 > = 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

      Tìm x, y ϵ N biết : \(\frac{3+x}{5+y}\)\(\frac{3}{5}\)và x + y = 16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • NGOC TON NGOC TON

  giai he phuong trinh

  3x^2+2y+4=2z(x+3)

  3y^2+2z+4=2x(y+3)

  3z^2+2x+4=2y(z+3)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)