YOMEDIA
ZUNIA12

Thực hành 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(a)\,\sqrt 3  \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,b)\sqrt 3  \in \mathbb{R}\,\,\,\,\,c)\frac{2}{3} \notin \mathbb{R}\,\,\,\,\,d)\, - 9 \in \mathbb{R}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Thực hành 1 trang 35

Phương pháp giải

- Số hữu tỉ được viết dưới dạng \(\frac{a}{b}\), trong đó a và b là các số nguyên, b khác 0. Kí hiệu là \(\mathbb{Q}\).

- Số thực bao gồm cả số vô tỉ và số hữu tỉ. Kí hiệu là \(\mathbb{R}\).

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt 3  \in \mathbb{Q}\) sai.

Sửa lại: \(\sqrt 3  \notin \mathbb{Q}\)

b) \(\sqrt 3  \in \mathbb{R}\) đúng.

c) \(\frac{2}{3} \notin \mathbb{R}\) sai.

Sửa lại: \(\frac{2}{3} \in \mathbb{R}\)

d) \( - 9 \in \mathbb{R}\) đúng.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Thực hành 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Hoạt động khám phá 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 1 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 2 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 3 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 5 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 5 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 10 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON