YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

\(\frac{2}{3};\,\,\,\,\,4,1;\,\,\, - \sqrt 2 ;\,\,\,\,3,2;\,\,\,\,\,\pi ;\,\,\,\, - \frac{3}{4};\,\,\,\,\frac{7}{3}.\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Giải bài 2 trang 38

Phương pháp giải

Viết các số thực dưới dạng số thập phân rồi so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\frac{2}{3} = 0,\left( 6 \right);\,\,\,\,\,4,1;\,\,\, - \sqrt 2  =  - 1,414...;\,\,\,\,3,2;\,\,\,\,\,\pi  = 3,141...;\,\,\,\, - \frac{3}{4} =  - 0,75;\,\,\,\,\frac{7}{3} = 2,\left( 3 \right)\).

Do \( - 1,414... <  - 0,75 < 0,\left( 6 \right) < 2,\left( 3 \right) < 3,141... < 3,2 < 4,1\)

Nên \( - \sqrt 2  <  - \frac{3}{4} < \frac{2}{3} < \frac{7}{3} < \pi  < 3,2 < 4,1.\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Vận dụng 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 10 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON