YOMEDIA
ZUNIA12

Hoạt động khám phá 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ, số nào là số vô tỉ?

\(\frac{2}{3};\,\,\,\,3,\left( {45} \right);\,\,\,\,\sqrt 2 ;\,\,\, - 45;\,\,\, - \sqrt 3 ;\,\,\,0;\,\,\,\,\pi .\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Hoạt động khám phá 1

Phương pháp giải

- Mỗi số thập phân vô hạn không tuần hoàn là biểu diễn thập phân của một số, số đó gọi là số vô tỉ.

- Số hữu tỉ được viết dưới dạng \(\frac{a}{b}\), trong đó a và b là các số nguyên, b khác 0.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(3,\left( {45} \right) = \frac{{38}}{{11}}\); \( - 45 = \frac{{ - 45}}{1};\,\,0 = \frac{0}{1}\) do đó:

Các số hữu tỉ là: \(\frac{2}{3};\,3,\left( {45} \right);\, - 45;\,0\).

Các số vô tỉ là: \(\sqrt 2 ;\, - \sqrt 3 ;\,\pi \).

Chú ý:

Số thập phân vô hạn tuần hoàn cũng là số hữu tỉ.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hoạt động khám phá 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Thực hành 1 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 35 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 1 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 2 trang 36 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 3 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 5 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 5 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 4 trang 37 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 10 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON