Toán 6 Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Dùng các tính chất chia hết đã được học ở Bài 10, có thể giải thích các Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét mở đầu.

Ta thấy: \(90 = 9 . 10 = 9 . 2 . 5 \) chia hết cho 2, cho 5;

            \(610 = 61 . 10 = 61 . 2 . 5\) chia hết cho 2, cho 5;

            \(1240 = 124 . 10 = 124 . 2 . 5\)chia hết cho 2, cho 5.

Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

1.2. Dấu hiệu chia hết cho 2.

VD: Xét số n = \(\overline{43*}\)

Ta viết : n = \(\overline{43*} = 430 + *\)

Nếu * là các chứ số 0, 2, 4, 6, 8 (là các chữ số chẵn) thì n chia hết cho 2.

Nếu * là các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (là các chữ số lẻ) thì n không chia hết cho 2.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

1.3. Dấu hiệu chia hết cho 5.

Sử dụng lại VD  \(n = \overline{43*}\)

Nếu * là các chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5.

Nếu * là các chữ số khác 0 hoặc 5 thì n không chia hết cho 5.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài tập minh họa

Bài 1: Trong các số 115, 234, 560, 238, 137 số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

Hướng dẫn:

234, 238, 560 chia hết cho 2 vì tận cùng là các chữ số chẵn 4, 8 và 0.

115, 560 chia hết cho 5 vì tân cùng là các chữ số 0 và 5.

Bài 2: Xét xem tổng \(126 + 148\) có chia hết cho 2 không?

Hướng dẫn:

126 tận cùng bằng 6 nên chia hết cho 2

148 tận cùng bằng 8 nên chia hết cho 2

Nên suy ra tổng \(126 +148\) chia hết cho 2.

Bài 3: Dùng ba chữ số 4, 0, 5 ghép thành các số tự nhiên chia hết cho 2

Hướng dẫn:

Trong ba chữ số được cho chỉ có 4 và 0 chia hết cho 2 nên số tự nhiên chia hết có 2 là : 504, 540, 450.

3. Luyện tập Bài 11 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

3.1 Trắc nghiệm về Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 11 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Xét số \(\overline{13*}\) thay dấu * bởi chữ số nào thì \(\overline{13*}\) chia hết cho 5?

  • A. 1; 2
  • B. 2; 3
  • C. 0; 5
  • D. 3; 4
 • Câu 2:

  Xét số \(\overline{13*}\) thay * bởi chữ số nào thì \(\overline{13*}\) chia hết cho 2?

  • A. 0; 2; 4; 6; 8
  • B. 0; 1; 3; 5; 7
  • C. 0; 1; 2; 3; 4
  • D. 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK về Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 11 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 91 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 92 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 95 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 96 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 99 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 101 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 • kế các dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 3

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • giải hộ e vs ạk

  Viết thêm hai chữ số vào bên phải số 472 đế có một số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chứng minh rằng: \(A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + {3^4} + ... + {3^{11}}\)chia hết cho 40 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn