YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Dùng các tính chất chia hết đã được học ở Bài 10, có thể giải thích các Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét mở đầu.

Ta thấy: \(90 = 9 . 10 = 9 . 2 . 5 \) chia hết cho 2, cho 5;

            \(610 = 61 . 10 = 61 . 2 . 5\) chia hết cho 2, cho 5;

            \(1240 = 124 . 10 = 124 . 2 . 5\)chia hết cho 2, cho 5.

Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

1.2. Dấu hiệu chia hết cho 2.

VD: Xét số n = \(\overline{43*}\)

Ta viết : n = \(\overline{43*} = 430 + *\)

Nếu * là các chứ số 0, 2, 4, 6, 8 (là các chữ số chẵn) thì n chia hết cho 2.

Nếu * là các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (là các chữ số lẻ) thì n không chia hết cho 2.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

1.3. Dấu hiệu chia hết cho 5.

Sử dụng lại VD  \(n = \overline{43*}\)

Nếu * là các chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5.

Nếu * là các chữ số khác 0 hoặc 5 thì n không chia hết cho 5.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài tập minh họa

Bài 1: Trong các số 115, 234, 560, 238, 137 số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

Hướng dẫn:

234, 238, 560 chia hết cho 2 vì tận cùng là các chữ số chẵn 4, 8 và 0.

115, 560 chia hết cho 5 vì tân cùng là các chữ số 0 và 5.

Bài 2: Xét xem tổng \(126 + 148\) có chia hết cho 2 không?

Hướng dẫn:

126 tận cùng bằng 6 nên chia hết cho 2

148 tận cùng bằng 8 nên chia hết cho 2

Nên suy ra tổng \(126 +148\) chia hết cho 2.

Bài 3: Dùng ba chữ số 4, 0, 5 ghép thành các số tự nhiên chia hết cho 2

Hướng dẫn:

Trong ba chữ số được cho chỉ có 4 và 0 chia hết cho 2 nên số tự nhiên chia hết có 2 là : 504, 540, 450.

3. Luyện tập Bài 11 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

3.1 Trắc nghiệm về Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 11 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 11 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 125 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11.4 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11.3 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11.2 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11.1 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 132 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 131 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 130 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 129 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 128 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 127 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 126 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 91 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 124 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 123 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 99 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 96 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 95 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 92 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF