AMBIENT

Bài tập 51 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 51 tr 38 sách BT Sinh lớp 12

Thường biến là gì?

A. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen.

B. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen 

C. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra cùng kiểu hình.

D. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen do tác động của môi trường.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51

Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường, không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến. 

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 38 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>