YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 10 sách BT Sinh lớp 12

Bộ NST lưỡng bội ở một loài sinh vật có 2n = 24.

a) Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, tam bội và tứ bội?

b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?

c) Cơ chế hình thành các dạng đa bội trên như thế nào? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Thể đơn bội: n = 12, thể tam bội: 3n = 36; thể tứ bội: 4n = 48

b) Đa bội lẻ: tam bội. Đa bội chẵn: tứ bội

c) Cơ chế hình thành: không phân li cả bộ NST trong giảm phân hoặc nguyên phân.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 10 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON