YOMEDIA
NONE

Sinh học 12 Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể


Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: khái niệm quẩn thể, tần số tương đối của các alen và tỉ lệ kiểu gen, cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấnquần thể giáo phối gần, Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Các đặc trưng di truyền của quần thể 

a. Định nghĩa quần thể

- Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định và có khả năng sinh ra con cái để duy trì nòi giống

b. Đặc trưng di truyền của quần thể

- Vốn gen: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, thể hiện ở tần số các alen và tần số các kiểu gen của quần thể

- Tần số alen: Tần số mỗi alen = số lượng alen đó/ tổng số alen của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định

- Tần số kiểu gen của quần thể: Tần số một loại kiểu gen = số cá thể có kiểu gen đó/ tổng số cá thể trong quần thể

2.2. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

a. Quần thể tự thụ phấn

- Công thức tổng quát cho tần số kiểu gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phấn là:

+ Tần số KG AA=[1- \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{n}\)]/2 

+ Tần số KG Aa = \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{n}\)

+ Tần số KG aa = [1- \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{n}\)]/2

- Kết luận: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp

b. Quần thể giao phối gần

- Đối với các loài động vật, hiện tượng các cá thể có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì được gọi là giao phối gần

- Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối gần sẽ biến đổi theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử

Bài tập minh họa

Ví dụ 1:

- Một quần thể có tổng số alen A là 1200, alen a là 800. Tính tần số alen A và alen a có trong quần thể đó?

Gợi ý trả lời:

- Tổng số alen A = 1200

- Tổng số alen a = 800

⇒ Tổng số alen a + A= 1200+ 800= 2000

- Vậy tần số alen A trong quần thể là 1200/ 2000= 0,6 %

- Tần số alen a trong quần thể là 800/ 2000 = 0,4 %

Ví dụ 2: 

- Một quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như sau: 0.6AA: 0.2Aa: 0.2aa (được gọi là cấu trúc di truyền của quần thể đó)

- Gọi p là tần số tương đối của alen A

- Gọi q là tần số tương đối của alen a

- Tính tần số tương đối của alen A và alen a?

Gợi ý trả lời:

pA = (0.6 + 0.2/2) = 0.7

qa = (0.2 + 0.2/2) = 0.3

4. Luyện tập Bài 16 Sinh học 12

- Sau khi học xong bài này các em cần:

+ Nêu được định nghĩa quần thể (quần thể di truyền) và tần số tương đối của các alen, các kiểu gen

+ Nêu được sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ

+ Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể

+ Biết cách tính tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 16 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 12 Bài 16 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 12

Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 12

Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 12

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 12

Bài tập 3 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 47 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 47 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 49 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 52 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 53 SBT Sinh học 12

Bài tập 12 trang 54 SBT Sinh học 12

Bài tập 13 trang 54 SBT Sinh học 12

Bài tập 18 trang 55 SBT Sinh học 12

Bài tập 29 trang 56 SBT Sinh học 12

5. Hỏi đáp Bài 16 Chương 3 Sinh học 12

- Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

- Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF