ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 9 sách BT Sinh lớp 11

So sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, Cvà CAM. Em rút ra nhận xét gì?

C3:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học

C4:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học

CAM:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

C3:

1. Hình thái, giải phẫu:

 • Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
 • Lá bình thường

2. Cường độ quang hợp: 10-30 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: 30-70 ppm

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

5. Nhiệt độ thích hợp: 20-30°C

6. Nhu cầu nước: Cao

7. Hô hấp sáng: Có

8. Năng suất sinh học: Trung bình

C4:

1. Hình thái, giải phẫu: 

 • Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và ở tế bào bao bó mạch.
 • Lá bình thường

2. Cường độ quang hợp: 30-60 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: 0-10 ppm

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Cao, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp: 25-35°C

6. Nhu cầu nước: Thấp, bằng 1/2 C3

7. Hô hấp sáng: Không

8. Năng suất sinh học: Cao gấp đôi C3

CAM:

1. Hình thái, giải phẫu: 

 • Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
 • Lá mọng nước

2. Cường độ quang hợp: 10-15 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: Thấp như C4

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Cao, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp: Cao: 30 - 40°C

6. Nhu cầu nước: Thấp

7. Hô hấp sáng: Không

8. Năng suất sinh học: Thấp

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Tràm
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi tăng cường độ chiếu sáng và tang nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.

  Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?

  (1) Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.

  (2) Khi nhiệt độ và cường độ ánh sángtăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A).

  (3) Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.

  (4) cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1), (2) và (3)

  B. (1), (2) và (4)

  C. (2), (3) và (4)

  D. (1) , (3) và (4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

           

  Phương án trả lời đúng là:

  A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO; 4-C6H12O6.

  B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.

  C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Co Nan
  Đặc điểm Pha sáng Pha tối
  Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP 5. CO2, NADPH và ATP
  Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
  Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
  Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 4 và 5.

  B. 3 và 7.

  C. 2 và 6.

  D. 5 và 8.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Minh Tuyen

  (1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

  (2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

  (3) Chu trình cố định COtạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

  (4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1) và (3).

  B. (1) và (4).

  C. (2) và (3).

  D. (2) và (4).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1