YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 39 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 39 sách GK Sinh lớp 11 NC

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Giống nhau: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nôn các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, protein, lipit...

Khác nhau:

  • Chất nhận của chu trình Clà ribulôzơ-1,5-điphôtphat
  • Chất nhận của quá trình C4 và CAM là axit phôtphocnolpiruvic.
  • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.
  • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình Clà các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxôtic và axit malic/aspactic.
  • Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.
  • Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mồ thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 39 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON