Tìm khẳng định đúng về giá trị của alpha và beta biết đồ thị hàm số y=x^(alpha) và y=x^(beta) như hình vẽ.

bởi Bo bo ngày 16/02/2017

Câu nào đúng vậy mọi người, giúp mình với!

Cho \(\alpha ,\beta\) là các số thực. Đồ thị hàm số \(y = {x^\alpha },y = {x^\beta }\) trên khoảng \((0;+\infty )\) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 

A. \(0<\beta <1<\alpha\) 

B. \(0<\alpha <1< \beta\) 

C. \(\alpha <0<1<\beta\) 

D. \(\beta <0<1< \alpha\)

Câu trả lời (3)

 • Chào bạn! Bạn mở sách giáo khoa ra bài hàm số lũy thừa, trong đó có trình bày chi tiết các dạng đồ thị của hàm số lũy thừa.

  Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy \(0<\beta <1<\alpha\) 

  A là phương án đúng nhé!

  bởi Chai Chai ngày 18/02/2017
  Like (0)
 • Cảm ơn bạn, mình tra ra rồi.

  bởi Bo bo ngày 27/03/2017
  Like (0)
 • B

  bởi Hồ Đức Anh ngày 22/06/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Mệnh đề nào sau đây sai ?                                                                                                                                            A.căn bậc 3 của -27= -3                                                                                                                                            B.(-8) mũ(1/3)=-2                                                                                                                                                    C.6 mũ (1/2).24 mũ (3/2)=288                                                                                                                                   D.(1/27) mũ (-1/3)=3

 • Bài này tập xác định của nó là gì, bạn nào tìm giúp mình với, mình cảm ơn trước.

  Tìm tập xác định D của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {4x - 3} \right)^{\frac{1}{2}}}.\)

  A. \(D=\mathbb{R}\)

  B. \(D = \mathbb{R} \backslash \left( {\frac{3}{4}} \right)\)

  C. \(D = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  D. \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)