YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

  • A. 5.
  • B. 9.
  • C. 8.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C5H10O2 (có 1 (pi + vòng)) phản ứng với NaOH nhưng không phản ứng tráng bạc
  ⇒ đó là axit hoặc este nhưng không phải là este của HCOO-
  CH3CH2CH2CH2COOH; (CH3)2CHCH2COOH; C2H5CH(CH3)COOH; (CH3)3CCOOH
  CH3CH2CH2COOCH3; (CH3)2CHCOOCH3
  C2H5COOC2H5; CH3COOCH2CH2CH3; CH3COOCH(CH3)2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON