AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 12,2.
  • B. 16,4.
  • C. 4,10.
  • D. 8,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  Vậy muối khan chỉ gồm 0,1 mol CH3COONa (0,1 mol NaOH không phải là muối)

  ⇒ m = 8,2g

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>