YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Tên gọi của các chất là:
CH3-CH2Cl Etyl clorua
CH2=CH-CH2Cl 3-clopropen, anlyl clorua
CHCl3 Triclometan, clorofom
C6H5Cl Clobenzen, phenyl clorua

 

  • Điều chế:

\(\\ CH_{3}-CH_{3} + Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's, \ 1:1 \ } CH_{3}-CH_{2}Cl + HCl \\ CH_{2}=CH-CH_{3} + Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ 500^0C \ } CH_{2} =CH-CH_{2}Cl + HCl \\ CH_{4} + 3Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's, \ 1:1 \ } CHCl_{3} + 3HCl \\ C_{6}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ Fe, \ t^0 \ } C_{6}H_{5}Cl + HCl\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON