YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nhiệt độ sôi (độ C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau:

Công thức

X=F

X=Cl

X=Br

X=I

X = H

CH3X

-78

-24

4

42

-162

CHX3

-82

61

150

Thăng hoa 210

-162

CH3CH2X

-38

12

38

72

-89

CH3CH2CH2X

-3

47

71

102

-42

(CH3)2CHX

-10

36

60

89

-42

C6H5X

85

132

156

188

80

a) Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt độ sôi ghi trong bảng có theo quy luật nào không?

b) Hãy ghi nhiệt độ sôi của các hidrocacbon vào cột cuối cùng của bảng và so sánh với nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra nhận xét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Quy luật biến đổi nhiệt độ sôi

- Ở nhiệt độ thường CH3 F,CH3 Cl,CH3 Br là chất khí; CH3 I là chất lỏng.

- Trong hợp chất RX (R là gốc hidrocacbon , X là halogen)

+ nhiệt độ sôi tăng dần khi X lần lượt được thay thế bằng F, Cl, Br, I

+ nhiệt độ sôi tăng dần khi R tăng.

Câu b:

Nhiệt sộ sôi dẫn xuất halogen cao hơn nhiệt độ sôi các ankan tương ứng.

- Các hợp chất hữu cơ đồng phân về mạch cacbon thì đồng phân mạch thẳng có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân mạch nhánh do hiệu ứng Van dec Van.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF