ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 39.2 trang 61 SBT Hóa học 11

Giải bài tập 39.2 tr 61 SBT Hóa học 11

Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. CH2=CH-CH2Br

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3

D. C6H6Cl6

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.2

 
 

Đáp án C

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.2 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1