ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 39.5 trang 61 SBT Hóa học 11

Bài tập 39.5 trang 61 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :

Ở đây A và B là các sản phẩm chính của phản ứng. Hãy viết các chất hữu cơ dưới dạng công thức cấu tạo

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.5

 
 

CH3-CH2-CHBr-CH3 + KOH (đặc)  →  CH3-CH=CH-CH+ KBr + H2O   (đk: etanol, to)

CH3-CH2-CHBr-CH3 + KOH (loãng) → CH3-CH2-CHBr-CH3 + KBr  (đk: nước, to)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.5 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1