YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11

Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít CO2 (đktc) và 1,440 g H2O. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,300.

3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.6

1. Khi đốt cháy A ta thu được CO2 và H2O; vậy A phải chứa C và H.

Khối lượng C trong 1,792 lít CO2 là \(\frac{{12.1,792}}{{22,4}} = 0,96(g)\)

Khối lượng H trong 1,44 g H2O là  \(\frac{{2.1,44}}{{18}} = 0,16(g)\)

Đó cũng là khối lượng C và H trong 3,96 g A.

Theo đầu bài A phải chứa Cl. Khối lượng Cl trong 7,175 g AgCl:

\(\frac{{35,5.7,175}}{{143,5}} = 1,775g\)

Đó cũng là khối lượng Cl trong 2,475 g A.

Vậy, khối lượng Cl trong 3,96 g A là  \(\frac{{1,775.3,96}}{{2,475}} = 2,840(g)\)

Khối lượng C, H và Cl đúng bằng khối lượng chất A (3,96 g).

Vậy, chất A có dạng CxHyClz.

x : y : z = 0,08 : 0,16 : 0,08 = 1 : 2 : 1

CTĐGN của A là CH2Cl.

2. MA = 3,300.30 = 99 (g/mol)

⇒ (CH2Cl)= 99 ⇒ 49,5n = 99 ⇒ n = 2

CTPT của A là C2H4Cl2.

3. Các CTCT

H3C-CHCl2 (1,1-đicloetan)

CH2Cl - CH2Cl (1,2-đicloetan (etylen clorua))

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON