YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao

Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo hai cách và chỉ rõ bậc của chúng:

a) CH3I, CHI3, BrCH2CH2CH2CH2Br, CH3CHFCH3, (CH3)2CClCH2CH3

b) CH2=CHCH2Br, C6H5CH2I, p-FC6H4CH3, o-ClC6H4CH2CH3, m-F2C6H4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Công thức

Tên-gốc chức

Tên thay thế

Bậc

CH3I

metyliodua

iotmeta

I

CHI3

 

Triiotmetan

I

Br(CH2)4Br

Buta-1,4-điylbromua

1,4-đibrombutan

I

CH3CHFCH3

Isopropylflorua

2-flopropan

II

(CH3)2CClCH2CH3

Ter-pentylclorua

2-clo-2-metylbutan

III

CHI3 có tên thông thường là Iođofom

Câu b:

Công thức

Tên-gốc chức

Tên thay thế

Bậc

CH2=CH-CH2Br

Alylbromua

3-brompropen

I

C6H5CH2I

Benzyliođua

Iometylbenzen

I

p-FC6H4CH3

Tolylflorua

1-flo-4-metylbenzen

II

o-ClC6H4CH2CH3

2-etylphenylclorua

1-clo-2-etylbenzen

II

m-F2C6H4

m-phenylenđilorua

1,2-điflobenzen

II

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 215 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF