YOMEDIA

Bài tập 3 trang 28 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 28 sách GK Hóa lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Ý D sai vì electron ở lớp ngoài cùng có 3 electron

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 28 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thi

  một nguyên tố R có tổng số hạt trong nguyên tử là 52 , trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16

  a)tìm số hạt p,n,e trong R

  b)viết cấu hình của R , từ đó cho biết R là phi kim hay khí hiếm, kimloại giải thích?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Vinh

  Câu 1: Nguyên tử của 2 nguyên tố X,Y lần lượt có phân lớp e ngoài cùng là 4px và 4sy
  a. Viết cấu hình e của mỗi nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y , biết tổng số electron của 2 phân lớp ngoài cùng của nguyên tử 2 nguyên tố bằng 7 và X không phải là khí hiếm.
  b. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y
  Câu 2: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng 8/15 lần số hạt không mang điện.
  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử Y, cho biết Y có bao nhiêu lớp electron, bao nhiêu e ngoài cùng, Y là kim loại hay phi kim?
  b. Nguyên tố R có 2 đồng vị Y và Z ( với Y là đồng vị tìm đc ở câu A ), Z có ít hơn Y 1 nơtron, trong tự nhiên Z chiếm 4% số nguyên tử. Tìm nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4s1 . Nguyên tố B có phân lớp electron ngoài cùng là 3p5 . viết cấu hình đầy đủ của A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Viết cấu hình e của 302n2+

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Nêu đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>