YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 28 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 28 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là:

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại? là phi kim? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thể viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau:

a) Z = 1: 1s1; Z = 3: 1s22s1;

b) Z = 8: 1s22s22p4; Z = 16: 1s22s22p63s23p4;

c) Z = 7: 1s22s22p3; Z = 9: 1s22s22p5.

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tố có Z = 8, 16, 7, 9 là phi kim.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 28 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON