YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu hình electron - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 5 Cấu hình electron các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (124 câu):

 • Trả lời giúp
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một nguyên tố r thuộc chu kì 3 nhóm 5A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố r
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết cấu hình e của D( số electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s1?
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết cấu hình electron của Zn30
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho X,Y. X có tổng số p=10 và có 3 lớp electron. y có tổng số p là 12 và có 2 e lớp ngoài cùng.

  a) viết cấu hình electron của X và Y

  b) cho tổng khối lượng nguyên tử là 72.u, nx nhiều hơn ny là 2.tính notron của X,y tính số khối của X và Y

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai nguyên tố X, Y tạo được các ion X3 ,Y tương ứng số electron bằng nhau. tổng số hạt trong hai ion bằng 70 .nguyên tố X, Y là nguyên tố nào ?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người giúp mình mấy bài tập này với mình đang cần gấp :

  1. Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố X , Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11 , 25 . Hỏi:
  a. Mỗi nguyên tử có mấy lớp e.
  b. Lớp ngoài cùng có mấy e.
  c. e cuối cùng điền vào phân lớp nào.

  2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức RH3 . Trong hợp chất oxit cao nhất của nó , Oxi chiếm 56,34 % về khối lượng . Tìm nguyên tố R. Viết công thức Oxit cao nhất và hợp chất khí của R với hidro 

  3.  Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron.
  a. NH3 + O2 -----> N2 + H2O
  b. Mg+HNO3Mg(NO3)2+NO+ H20

  4. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

  5. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.
   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a, Feso4 + KMno4 + H2o ---> Fe(oh)2 +Fe2(so4)3 + Mno2 +K2so4

  b, R2(co3)n + HNO3 --->R(NO3)m + NO + CO2 + H2o

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng: chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân. Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Viết công thức e và công thức cấu tạo của NH3, CH4, H2O, C2H2, C2H4
  2. Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học trong các phân tử sau là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị, giải thích sự tạo thành liên kết trong các phân tử đó: AlCl3, CaBr2, HBr, CH4, PH3, NaCl, HF, H2S

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một nguyên tố R có tổng số hạt trong nguyên tử là 52 , trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16

  a)tìm số hạt p,n,e trong R

  b)viết cấu hình của R , từ đó cho biết R là phi kim hay khí hiếm, kimloại giải thích?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Nguyên tử của 2 nguyên tố X,Y lần lượt có phân lớp e ngoài cùng là 4px và 4sy
  a. Viết cấu hình e của mỗi nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y , biết tổng số electron của 2 phân lớp ngoài cùng của nguyên tử 2 nguyên tố bằng 7 và X không phải là khí hiếm.
  b. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y
  Câu 2: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng 8/15 lần số hạt không mang điện.
  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử Y, cho biết Y có bao nhiêu lớp electron, bao nhiêu e ngoài cùng, Y là kim loại hay phi kim?
  b. Nguyên tố R có 2 đồng vị Y và Z ( với Y là đồng vị tìm đc ở câu A ), Z có ít hơn Y 1 nơtron, trong tự nhiên Z chiếm 4% số nguyên tử. Tìm nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4s1 . Nguyên tố B có phân lớp electron ngoài cùng là 3p5 . viết cấu hình đầy đủ của A và B

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết cấu hình e của 302n2+

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu cấu hình electron nguyên tử:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 3 nguyên tử A,B,C có số hiệu nguyên tử là 3 số tự nhiên liên tiếp. Tổng số e của chúng là 51.Hãy viết cấu hình e và cho biết tên của chúng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • MỘT NGUYÊN TỬ X CÓ TỔNG SỐ E Ở CÁC PHÂN LỚP P LÀ 11.HAYW CHO BIẾT X THỘC VỀ GNUYEEN TỐ HÓA HỌC NÀO ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • MỘT ION M3+ CÓ TỔNG SỐ HẠT PROTON,NOTRON,ELECTRON LÀ 79,TRONG ĐÓ SỐ HẠT MANG ĐIỆN NHIỀU HƠN SỐ HẠT KHÔNG MANG ĐIỆN LÀ 19.CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ M LÀ(VIẾT CẤU HÌNH THU GỌN)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết cấu hình electron của nguyên tử Al và ion tương ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho e hỏi cấu hình e và PMNL thực tế của nguyên tử Ca là gì ạ ...... và xác định nó thuộc nguyên tố nào .. Thanks !

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A và B là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của chúng là 24. Tìm số hiệu nguyên tử và viết cấu hình electron của A, B

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong ion X2- có tổng các hạt bằng 50. Trong hạt nhân của ion X2- số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện

  a) viết kí hiệu nguyên tử X

  b) viết cấu hình e của nguyên tử X và vị trí

  c) viết cấu hình e của X2-

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong ion M3+ có tổng hạt là 73. Trong đó hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 17

  a) viết kí hiệu nguyên tử M

  b)viết cấu hình e của nguyên tử M và vị trí

  c) viết cấu hình e của M3+

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA