Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 41 Diễn thế sinh thái

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 41 về Diễn thế sinh thái online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau
  • B. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào
  • C. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định
  • D. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh
  • A. Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định
  • B. Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật
  • C. Thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái
  • D. Xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,... của con người
  • A. Sinh khối ngày càng giảm
  • B. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp
  • C. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm
  • D. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản
  • A. Nguyên sinh
  • B. Thứ sinh
  • C. Liên tục
  • D. Phân huỷ
  • A. Nguyên sinh
  • B. Thứ sinh
  • C. Liên tục
  • D. Phân huỷ