AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi của bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là:

  • A. Độc lập và tự do.
  • B. Độc lập và dân chủ.
  • C. Tự do và dân chủ.
  • D. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>