• Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, gen điều hoà có vai trò: 

  • A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza. 
  • B. Nơi liên kết với prôtêin điều hòa.
  • C. Mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 
  • D. Mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gen điều hòa có vai trò mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC