YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, gen điều hoà có vai trò: 

  • A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza. 
  • B. Nơi liên kết với prôtêin điều hòa.
  • C. Mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 
  • D. Mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gen điều hòa có vai trò mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF