AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?

  • A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế
  • B. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế
  • C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng
  • D. ARN polimeraza liên kết với vùng vận hành của operon Lac và tiến hành phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>