• Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Vùng vận hành (O).
  • B. Gen điều hòa (R).
  • C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).
  • D. Vùng khởi động (P).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC