AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là 

  • A. C2H5COOCH3  
  • B. CH3COOC2H5     
  • C. CH3COOCH3 
  • D. C2H5COOC2H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>