ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền bệnh P và bệnh Q ở một dòng họ người.

  Cho biết không phát sinh đột biến mới; bệnh P dược quy định bởi một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi alen lặn của một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tỉnh X và người số (7) mang alen gây bệnh P. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  I. Cặp (10) và (11) sinh con trai bị cả bệnh P và Q với xác suất là 3/150.

  II. Người số (11) chắc chắn dị hợp tử về cả hai cặp gen.

  III. Cặp (10) và (11) sinh con trai chi bị bệnh P với xác suất là 9/160.

  IV. Người số (10) có thể mang alen lặn.

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy bố mẹ bình thường sinh ra con bị bệnh P, Q → hai bệnh do gen lặn gây nên

  Quy ước gen:

  A- không bị bệnh P;a – bị bệnh P

  B – Không bị bệnh Q, b – bị bệnh Q

  Xét bên người chồng (10)

  Người 6 có anh trai (5) bị bệnh P → Bố mẹ (1),(2) dị hợp có kiểu gen Aa → người (6) có kiểu gen 1AA:2Aa

  Người (7) dị hợp tử Aa

  → Người (6) × (7): (1AA:2Aa) × Aa → (10) : 2AA:3Aa

  Người (10) có kiểu gen (2AA:3Aa)XBY

  Xét bên người vợ (11) có

  - Người mẹ (8) nhận Xb của ông ngoại (4) nên có kiểu gen XBX, người bố (9) không bị bệnh Q → người (11) có kiểu gen XBXB : XBXb

  - Người bố (9) bị bệnh P nên người (11) có kiểu gen Aa

  → kiểu gen của người (11): Aa(XBXB : XBXb)

  Xét các phát biểu:

  I. xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai bị 2 bệnh

  - bệnh P: XS sinh con bị bệnh là \(\frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{{20}}\)

  - bệnh Q: Xs sinh con trai bị bệnh là \(\frac{1}{2}{X^B}{X^b} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}\)

  → XS cần tính là 3/160 → I sai

  II. sai vì (11) có thể mang KG AaXBXB

  III đúng vì

  xác suất con bị bệnh P là 3/20

  XS sinh con trai không bị bệnh Q là: \(\frac{1}{2}{X^B}{X^B} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2}{X^B}{X^b} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}\)

  => Xác suất (10) và (11) sinh con trai chỉ bị bệnh P là 9/160

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON