• Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc Opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?

  • A. Gen điều hòa (R).        
  • B. Vùng vận hành (O).
  • C. Vùng khởi động (P).
  • D. Các gen càu trúc (Z, Y, A).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen điều hòa không thuộc Operon Lac

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC