• Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể này có 90% số cây hoa đỏ. Qua tự thụ phấn, ở thế hệ F2 có 32,5% số cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

  I. Thế hệ xuất phát có 60% số cây thân hoa đỏ dị hợp.

  II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2 có 45% cây hoa đỏ thuần chủng.

  III. Ở F2, tỉ lệ cây dị hợp luôn lớn hơn tỉ lệ cây đồng hợp.

  IV. Tần số alen A ở F2 lớn hơn tần số alen A ở thế hệ xuất phát.

  • A. 3.
  • B. 1.
  • C. 2.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi x là số cá thể có kiểu gen dị hợp của quần thể xuất phát

  Tỉ lệ cá thể có kiểu hình hoa trắng ở thế hệ xuất phát là 1 – 0,9 = 0,1

  Tỉ lệ cá thể có kiểu hình hoa trắng ở thế hệ thứ 2 được tính theo công thức sau

  \(0,1 + a\left( {\frac{{1 - 1/{2^2}}}{2}} \right) = 0,325 \to x = 0,6\)

  1 đúng

  Tỉ lệ cây hoa đỏ ở F2 là 1 – 0,325 = 0,675

  Tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp ở F2 là 0,6 : 4 = 0,15

  Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong số các cây hoa đỏ ở F2 là : (0,675 – 0,15) : 0,675 = 0,807 → 2 sai

  3 – sai , vì tỉ lệ hoa dị hợp ở F2 chỉ có 0,15 < tỉ lệ hoa đồng hợp tử

  4- Sai , vì trong quần thể tự thụ phấn , tần số alen trong quần thể không thay đổi

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC