AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình 

  • A. giảm phân và thụ tinh.      
  • B.  giảm phân.
  • C. nguyên phân.                       
  • D. thụ tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.  

  Cơ thể con được hình thành từ một phần cơ thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) hoặc từ tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>