AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 500 tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) thực hiện giảm phân, trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gen, các tế bào còn lại xảy ra hoán vị gen. Trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử AB và aB lần lượt chiếm tỉ lệ là 

  • A. 20% và 30%. 
  • B. 40% và 10%.         
  • C. 5% và 45%.          
  • D. 10% và 40%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  500 tế bào giảm phân tạo giao tử sẽ sinh ra: 500.4 = 2000 giao tử

  trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gen → Số tế bào xảy ra hoán vị gen là: 500 - 400 = 100 tế bào 

  Số giao tử có hoán vị = 100.2 = 200 giao tử

  Tần số hoán vị gen là: 200 : 2000 = 10%

  Cơ thể Ab/aB giảm phân tạo các giao tử: Ab = aB = 45%, AB = aB = 5% → Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA