AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}Dd\) thực hiện quá trình giảm phân. Ở giảm phân I, cả hai cặp NST giảm phân bình thường và có hoán vị gen giữa alen A và alen a. Ở giảm phân II, cặp NST mang gen D, d không phân li ở cả 2 tế bào, cặp NST còn lại giảm phân bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân, giao tử nào sau đây có thể được tạo ra? 

  • A. ABD, aBabAbd.           
  • B. ABdd, aBDD, abAb.
  • C. ABaBabDD, Abdd.    
  • D. ABDD, aBabAbdd.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>