AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen không alen (A, a; B, b) cùng quy định màu sắc hoa, kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được Fgồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

  (1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

  (2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

  (3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

  (4) Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%. 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cây hoa đỏ tự thụ phán đời con thu được 3 loại kiểu hình

  ⇒ Cây hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen.

  Ta có sơ đồ lai:

  P: AaBb × AaBb

  F1: 1AABB: 2AABb : 4AaBb : 2AaBB : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb.

  Xét từng ý ta có:  

  (1) Hoa trắng có kiểu gen dị hợp =aaBb=2/16=1/8=0,125 ⇒ ĐÚNG.

  (2) Hoa trắng có kiểu gen đồng hợp =aaBB+aabb=1/16+1/16=2/16=0,125⇒ ĐÚNG.

  (3) Hoa trắng ở F1 có 3 loại kiểu gen là aaBB, aaBb và aabb ⇒ ĐÚNG.

  (4) Trong các cây hoa trắng ở F1 số cây đồng hợp = số cây dị hợp ⇒ SAI.

  Vậy có 3 ý đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>