YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Severe cutbacks in public spending have been announced.

  • A. tolerant
  • B. cautious
  • C. serious
  • D. minor

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Dịch: Những cắt giảm chi tiêu công cộng nghiêm trong đã được tuyên bố.

  => severe (adj): nghiêm trọng >< minor (adj): nhỏ, không nghiêm trọng

  Các đáp án khác:

  A. tolerant (adj): khoan dung 

  B. cautious (adj): dè dặt, cẩn trọng

  C. serious (adj): nghiêm trọng, nghiêm túc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON