AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi thực hiện các lệnh st := 'Computer Hoang Long'; delete(st, 9, 6); thì biến st sẽ lưu trữ giá trị:

  • A. 'ComputerLong'
  • B. 'Computer Long'
  • C. 'CompuLong'
  • D. 'Compu Long'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>