YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho trước var B: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  tong:= 0;
  for i:= 1 to N do
            if B[i] < 0 then
                   tong:= tong + B[i];

  • A. Gán giá trị 0 cho biến tong
  • B. Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử lớn  hơn  0 ở 
   trong mảng
  • C. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng
  • D. Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử nhỏ hơn  0 ở 
   trong mảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON