YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho var A: array[1..99] of integer; để tham chiếu tới phần tử thứ 20 của biến mảng A, ta sử dụng:

  • A. A20
  • B. A[20]
  • C. A[1..20] 
  • D. A[1..99] 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON