YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho trước var A: array[1..10] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  for i:= 1 to 10 do 

     A[i]:= random(100); 

  • A. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên
  • B. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị trong đoạn từ 0 đến 99
  • C. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 99
  • D. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON