ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo var hoten: string[30]; để lưu trữ hằng xâu ‘Nguyen Van Tung’ vào biến hoten, thực hiện: 

  • A. readln(hoten);
  • B. for i := 1 to 15 do readln(hoten[i]);
  • C. hoten := 'Nguyen Van Tung'; 
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>