YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho trước hoten := 'Nguyen Le Huyen'; thì phần tử nào của xâu hoten có giá trị là 'g': 

  • A. hoten
  • B. hoten2
  • C. hoten[1] 
  • D. hoten[2]

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON