ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho trước var B: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh dưới đây dùng để làm gì?
  tong:= 0;
  for i:= 1 to N do
  if B[i] mod 2 = 0 then
  tong:= tong + B[i]; 

  • A. Gán giá trị 0 cho biến tong
  • B. Tính tổng giá trị của các phần tử là số lẻ ở trong 
   mảng
  • C. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng
  • D. Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử là  số chẵn ở 
   trong mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>