AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho trước khai báo var hoten: string[30]; và 2 phép gán ho := 'Nguyen '; ten := 'Tung'; để gán giá trị 'Nguyen Thanh Tung' cho biến hoten, ta dùng lệnh: 

  • A. hoten := ho + ten;
  • B. hoten := ho + 'Thanh ' + ten; 
  • C. hoten := ho + 'Thanh' + ten;
  • D. hoten := ho + ' Thanh ' + ten;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>