YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khai báo biến DiemThi để lưu trữ điểm thi môn tin học của 45 học sinh, ta sử dụng: 

  • A. var DiemThi: array[1..45] of real;
  • B. var DiemThi: array[1..45] of integer;
  • C. var DiemThi: array[1...45] of real; 
  • D. var DiemThi: array[1...45] of integer; 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON