YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để tham chiếu tới phần tử của xâu ta sử dụng cú pháp:

  • A. Tên biến xâu[chỉ số xâu]
  • B. Tên biến xâu[chỉ số phần tử]
  • C. Tên biến xâu[kiểu số xâu]
  • D. Tên biến xâu[kiểu phần tử]

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA