YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam được xác định trong Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng

  • A. con đường đấu tranh chính trị của quần chúng lật đổ ách thống trị Mĩ-Diệm.
  • B. “phong trào hòa bình” của tầng lớp trí thức và các tầng lớp nhân dân.
  • C. con đường đấu tranh vũ trang là chủ yếu, kết hợp đấu tranh ngoại giao.
  • D. con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 61199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON