AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tử nào sau đây trong cấu trúc phân tử có liên kết hiđrô? 

  • A. ADN, tARN, Prôtêin cấu trúc bậc 2.
  • B.  ADN; tARN; rARN; Prôtêin cấu trúc bậc 2.
  • C. ADN; tARN; rARN; Prôtêin cấu trúc bậc 1.
  • D. ADN, tARN; mARN; Prôtêin cấu trúc bậc 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Các phân tử có liên kết hiđro là AND; tARN; rARN; Prôtêin cấu trúc bậc 2

  mARN chỉ có liên kết hóa trị, protein chỉ có liên kết peptit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA