AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật có hoa, để hình thành hạt phấn (n) thì tế bào trong bao phấn (2n) phải trải qua mấy lần giảm phân? 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quá trình hình thành hạt phấn có 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>